Vinaora Nivo Slider

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2012/2013 ”

 

SG i SP w Br. 2610.1.2012.ZP

 


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie
ul. Morownicka 26
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5 18 09 64 begin_of_the_skype_highlighting                          end_of_the_skype_highlighting, fax 65 5 18 09 64

ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkól Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2012/2013 ”

Wybrano ofertę złożoną przez:


Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 Osieczna

cena oferty - 84488 zł - 100 pkt


Uzasadnienie wyboru oferty:
Po zbadaniu wszystkich ofert oraz dokonaniu obliczeń (zgodnie z zapisami ust. 12 SIWZ) złożona oferta otrzymała największą liczbę punktów spośród nie odrzuconych ofert, a cena oferty brutto nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający przeznaczył w planie finansowym szkoły na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożyli oferty Wykonawcy, którzy uzyskali łączną ilość punktów (jedynym kryterium oceny ofert była cena):

1. Oferta nr 1


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. Z.o.o.

64-000 Leszno

Ul. Narutowicza 76

 

cena oferty - 93692 zł – 90,18 pkt


2. Oferta nr 2


Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 Osieczna

cena oferty - 84488 zł - 100 pkt


3. Oferta nr 3


Przewozy Krajowe i Zagraniczne
Andrzej Berliński
Stare Oborzyska
Osiedle PKP 4/6
64-000 Kościan


cena oferty 87320zł – 96,76 pkt


Bronikowo, dnia 25.06.2012 r.


Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie
/-/ Piotr Filipowicz