Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

 

PRZEDMIOT NABORU:
-    Stanowisko: sprzątaczka;
-    Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie

- Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.08.2017 r. w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1621 z póź. zm.)  

- Okres zatrudnienia: od 20 listopada 2017 r. na trzymiesięczny okres próbny, po okresie

próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony;

-    Wymiar czasu pracy – pełny etat
-    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

WYMAGANIA:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
- dokładność oraz umiejętność pracy w zespole

- niekaralność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:
- zamiatanie, mycie podłóg,
- odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet, zabawek i innych przedmiotów będących na

wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,
- mycie lamp, drzwi,
- mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
- mycie okien i ram,

- wynoszenie śmieci,

 -  Realizowanie innych zadań zleconych przez nauczyciela lub dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- podanie o pracę,
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,
- kserokopie świadectw pracy,
- Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do

ogłoszenia);
-  Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z

     pełni praw publicznych (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);

-  Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie

     toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o

     ubezwłasnowolnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);
-   Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą

„ za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 10.11.2017. na adres: Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, ul. Morownicka 26, 64-030 Śmigiel z dopiskiem nabór na stanowisko sprzątaczki.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 13.11.2107. o godzinie 10.00.

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 14.11.2017 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie o naborze dostępne również w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie oraz na stronie internetowej szkoły: www.bronikowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 518 09 64.  

Pliki do pobrania:

Nabór na stanowisko sprzątaczki.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie